آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 3 فروردین ماه 1402 = 23-03 2023

دو پیام روشن و صریح برای خامنه ای ضحاک که پایش لب گور است

نوروز خار چشم بدخواهان ایران و ایرانی است

پدر حمیدرضا روحی، جوانی که در جریان اعتراضات تهران کشته شد، در یک استوری اینستاگرامی، نوروز را «خار چشم بدخواهان ایران و ایرانی» توصیف کرده و نوشته است: در «بهار ازادی، جای جاویدنامان‌مان خالی. شاد زندگی می‌کنیم، ولی هرگز فراموش نمی‌کنیم».

در سحرگاه موعود از ضحاک زمان انتقام می‌گیریم

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی نیز در پیامی از زندان اوین برای مادر محسن شکاری، جوان معترضی که جمهوری اسلامی، او را اعدام کرد، نوشت: «ما دادخواه نیستیم. ما انتقام خون‌های ریخته‌شده و سرهای بردارِ فرزندان‌مان را در آن سحرگاه موعود، از ضحاک زمان می‌ستانیم.»

به بند کشیدن فریدون ضحاک در دماوند

فریدون هنگامی بر ضحاک ماردوش چیرگی پیدا می‌کند به ناگاه سروشی بر وی فرو آمده و او را از کشتن ضحاک اژدهافش بازمی‌دارد و از فریدون می‌خواهد که او را در کوه به بند کشد. در کوه نیز، هنگامی که او قصد جان ضحاک می‌کند، سروش، دیگر بار، از وی می‌خواهد که ضحاک را به کوه دماوند برده و در آن جا به بند کشد. فرجام آنکه، ضحاک به دست فریدون کشته نمی‌شود، بلکه او را در شکافی بن‌ناپدید، با میخ‌های گران بر سنگ فرو می‌بندد.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: